Vilem Novak
tel:+420 776 312 375
vilda.novak at gmail.com
CV.pdf <<<< cv
____________________________________________________________________________________________